PIT - Polska Izba Turystyki

 RODO

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Obowiązek informacyjny - eventy

» Start » RODO » Obowiązek informacyjny - eventy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY– PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W EVENTACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKĄ IZBĘ TURYSTYKI

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Turystyki z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 9/15/29, 00-626 Warszawa.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail daneosobowe@pit.org.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy udziału w evencie (konferencja, szkolenie, wyjazd) będą przetwarzane w następujących celach:

a) związanych z zawarciem i realizacją umowy

b) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk

c) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi

d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach

e) archiwizacji

f) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

a) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski

b) udzielona zgoda

c) niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

5) Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a) procesorom w związku ze zleconymi przez Polską Izbę Turystyki działaniami realizowanymi w imieniu Polskiej Izby Turystyki

b) uprawnionym na podstawie przepisów prawa

c) kontrolnym i nadzorczym

6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) czasu obowiązywania umowy o realizacje eventu

b) przepisów prawa, które mogą obligować Polską Izbę Turystyki do przetwarzania danych przez określny czas

c) okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Polskiej Izby Turystyki

d) udzielonej zgody

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana

b) sprostowania danych

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia

d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych

9) Ma Pani/Pana prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Polską Izbę Turystyki, ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11) Polska Izba Turystyki nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę daneosobowe@pit.org.pl.