PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Wspierajmy się!

» Start » Wspierajmy się!

Proponujemy zmniejszenie ograniczeń dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
30.05.2020

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Rozwoju Izba postuluje ograniczenie wytycznych związanych z COVID-19 przy organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży. Za ważniejsze kwestie uważa zluzowanie ograniczeń dot. liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju, zwłaszcza w świetle znoszenia ograniczeń w przestrzeni publicznej. Pełna treść pisma poniżej.

Szanowny Panie Ministrze,

nawiązując do opublikowanych wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz podjętych prac przez MR w zakresie aktualizacji tego dokumentu, przedkładam propozycję zmniejszenia ograniczeń adekwatnie do zmieniającej się sytuacji epidemicznej.

Bardzo dziękuję Panu Ministrowi i całemu Departamentowi Turystyki za zaangażowanie w sprawę wytycznych. Dla wielu organizatorów turystyki specjalizujących się w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży opublikowany dokument był niezbędny do realizowania umów z klientami. Należy jednak zwrócić uwagę, że w zasadniczej treści opiera się on na propozycjach przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Izbę Turystyki z uwzględnieniem stanu epidemicznego na 8 maja 2020 roku.

Od tego czasu sytuacja zasadniczo się zmieniła, są odmrażane kolejne segmenty gospodarki, znoszone są ograniczenia liczby osób w sklepach, kościołach itp., dopuszczalne są zgromadzenia publiczne, otwierane są parki rozrywki i baseny. Przyjęte w dokumencie restrykcyjne „odizolowanie” uczestników wypoczynku i ograniczenie pobytu do obiektu noclegowego i najbliższej okolicy wydaje się zbyt daleko idące. Ograniczenia liczby uczestników w grupie kolonijnej lub obozowej zaczerpnięte z wytycznych dla przedszkolaków wydają się w obecnej sytuacji również zbyt restrykcyjne dla starszych, bardziej dojrzałych uczestników kolonii i obozów.

Ważną kwestią jest zmniejszenie ograniczeń wynikających z liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju, opublikowane dziś rozporządzenie przywracające 100% możliwości obsadzenia miejsc w autokarach w praktyce przywraca możliwość pełniejszej realizacji kolonii i obozów, w wyniku czego liczba miejsc w pokojach obiektów kolonijnych, schronisk itp. jest kluczowa.

 Proponuję zaktualizowanie wytycznych w formie aneksu do nich. Forma aneksu wydaje się o tyle wygodna, że w razie nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, co mam nadzieję nie nastąpi, szybko będzie można powrócić do zaleceń zawartych w pierwotnym dokumencie.

Zarówno ja jak i cały zespół ekspertów Polskiej Izby Turystyki pozostajemy do dyspozycji Pana Ministra w zakresie dalszych prac nad dokumentem.

W ramach aneksu do wytycznych proponuję:

1. Dopuszcza się zwiedzanie i wyjścia do miejsc publicznych i in, parków rozrywki, cyrków, basenów itp. tylko wtedy, gdy te obiekty zachowują obowiązujący na podstawie stosownych przepisów i wytycznych reżim sanitarny. Podczas takich wyjść zaleca się zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną przez uczestników wypoczynku, jeżeli zachowanie dystansu społecznego między grupą a innymi osobami będzie utrudnione.

2. Dopuszcza się realizację zajęć wspólnych między grupami danej kolonii lub obozu, czy gromadzenia się uczestników kolonii i obozów w jednym miejscu w liczbie większej niż w ramach własnej grupy zajęciowej, ale w takim wypadku należy zachować dystans społeczny lub zalecić uczestnikom zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną.

3. W wypadku kolonii i obozów, zgrupowań obozów itp. przekraczających łącznie 150 osób, lub kilku kolonii i obozów organizowanych w jednym obiekcie żadne zajęcia, zgromadzenia, apele itp. nie mogą przekraczać jednorazowo liczby 150 uczestników.

4. Zmniejsza się ograniczenie liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju lub namiocie do 5 osób, przy zachowaniu 3 metrów kwadratowych powierzchni noclegowej na osobę. W wypadku namiotów z wydzielonymi sypialniami (typu igloo), zaleca się, by liczbę osób w jednej sypialni ograniczyć do 3, bez względu na powierzchnie sypialni.

5. Przywraca się podstawową wielkość grup tj. 15 osób (dzieci w wieku do 10 roku życia) i 20 osób (dzieci powyżej 14 roku życia), chyba że infrastruktura obiektu wymusza organizowanie zajęć w mniejszych grupach, wtedy wielkość grupy powinna być adekwatnie zmniejszona.

6. W organizowaniu obozów zagranicznych, należy zastosować się do zasad obowiązujących w transporcie w krajach tranzytowych jak i docelowych.

Andrzej Kindler 
Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki