PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Żegnamy Mariana Kubickiego - Honorowego Członka PIT
22.10.2020

Marian KUBICKI (1931 – 2020)

   W wieku 89 lat odszedł od nas, nasz kolega i przyjaciel, druh i współtowarzysz z działalności w ruchu młodzieżowym i pracy zawodowej w turystyce i hotelarstwie.

   Marian Kubicki swoja służbę instruktorską w harcerstwie rozpoczynał w Wielkopolsce /Gniezno, Wągrowiec, Piła, Poznań/. W Głównej Kwaterze ZHP w latach 1964 – 72 pracował jako kierownik Działu Organizacyjnego i Młodzieży Starszej Związku Harcerstwa Polskiego. W zasięgu jego zainteresowań znajdowały się Kręgi Starszoharcerskie ZHP, działające na wyższych uczelniach, których jednym z podstawowych form działalności była turystyka, wypoczynek i obozownictw. Ta aktywność studentów - harcerzy widoczna była m.in. w działających klubach turystyki kwalifikowanej na uczelniach, w organizacji obozów wędrownych, baz namiotowych itp.

   Marian Kubicki był jednym z organizatorów największego przedsięwzięcia ZHP w latach 1972 – 1973, szefem sztabu Harcerskiej Operacji “1001 - FROMBOR”. Po zakończeniu pracy w ruchu młodzieżowym przechodzi do pracy w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, gdzie zajmuje stanowisko wicedyrektora departamentu koordynacji i programowania ruchu turystycznego.

   Mariana Kubickiego w jego pracy zawodowej i działalności społecznej charakteryzowało podejmowanie zadań nowatorskich, twórczych, trudnych, ale ciekawych i pasjonujących. Już w 1981 roku jest inicjatorem i organizatorem powołania stowarzyszenia branżowego hotelarsko-turystycznego. W skład planowanej Federacja Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzić miały wojewódzkie przedsiebiorstwa turystyczne, spółdzielnie, nowopowstające prywatne biura podróży, Federacja Polskich Organizacji Turystycznych powstaje w 1984 roku. Marian Kubicki był pierwszym Prezesem Polskiej Federacji Organizacji Turystycznych. W tych latach zajmował już stanowisko Prezesa “POLTURU” Sp. z o.o., biura podróży, które realizowało m. in. wymianę zagraniczną dla terenowych przedsiębiorstw turystycznych.

   W czerwcu 1989 roku na posiedzeniu delegatów Polskiej Federacji Organizacji Turystycznych zapadła decyzja o powołaniu najważniejszej polskiej organizacji turystycznej – POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI. Pierwszym Przewodniczącym tymczasowej Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki a następnie już formalnie pierwszym Przewodniczącym PIT został Marian KUBICKI. W jednym z wywiadów na temat PIT mówił: "Moja misja polegała na przeprowadzeniu Izby przez okres przejściowy... najpierw była Polska Federacja Organizacji Turystycznych, która zrodziła Polska Izbę Turystyki".

   W Polskiej Izbie Turystyki pełnił jeszcze przez długi czas szereg funkcji społecznych, doradczych, służył rada i pomocą młodej gospodarce turystycznej w okresie przemian społeczno-politycznych w naszym kraju. Został wpisany na listę najbardziej aktywnych działaczy samorządu gospodarczego w turystyce a także został wyróżniony statutowym wyróżnieniem - Tytułem Honorowego Członka PIT.

   W latach 1986 – 1996 pełni funkcję Dyrektora Generalnego Biura Turystyki zagranicznej PZMot inicjując reorganizacje i modernizację tego biura, wprowadzając je na szeroki, trudny i nowoczesny i jakże popularny rynek turystyki motorowej.

   Po zakończeniu pracy zawodowej swoją aktywność skierował na płaszczyznę kształcenia kadr dla turystyki, hotelarstwa i gospodarki turystycznej, budując nowy kierunek studiów - turystyka i rekreacja. Był długoletnim wykładowcą w szkołach turystyczno-hotelarskich, autorem skryptów i podręczników z zakresu ruchu turystycznego, hotelarstwa, ekonomiki przedsiębiorstwa turystycznego.

   Marian Kubicki, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, szczególnie zasłużony i wybitny działacz ruchu młodzieżowego i turystycznego, znakomity organizator i inicjator wielu przedsięwzięć społeczno-gospodarczych, człowiek niezwykle życzliwy, przyjazny ludziom, lubiany i szanowany przez młode pokolenie współczesnej młodzieży.

   Za swoje wybitne zasługi w pracy społecznej i zawodowej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany przez organizacje młodzieżowe, społeczne, otrzymał wiele odznaczeń i medali resortowych i państwowych.

   Wspominamy Go z wielką życzliwością, przyjaźnią i sympatią, był człowiekiem pogodnym, towarzyskim o wielkiej wiedzy i kulturze osobistej, zawsze radosny i uśmiechnięty. Takiego Go zapamiętamy, taki pozostanie w naszej pamięci.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy branży turystyczno-hotelarskiej.