Dołącz do Polskiej Izby Turystyki!

WYDARZENIE PARP DLA MŚP

HoReCa dla MŚP – liczba i wartość

na 14 maja 2024 r.

WYDARZENIE PARP DLA MŚP

HoReCa dla MŚP – liczba i wartość

złożonych wniosków o objęcie wsparciem

HoReCa dla MŚP – liczba i wartość

złożonych wniosków o objęcie wsparciem

złożonych wniosków o objęcie wsparciem

na 14 maja 2024 r.

na 14 maja 2024 r.

35 LETNIA TRADYCJA

Największa ogólnopolska organizacja

przemysłu turystycznego

35 LETNIA TRADYCJA

Największa ogólnopolska organizacja

przemysłu turystycznego

Największa ogólnopolska organizacja

samorządu gospodarczego

samorządu gospodarczego

przemysłu turystycznego

samorządu gospodarczego

onas1
onas2

KILKA SŁÓW O NAS

O POLSKIEJ IZBIE TURYSTYKI

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której ponad dwudziestopięcioletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Ma to szczególne znaczenie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA).

Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

10 postulatów Polskiej Izby Turystyki

1. Zmiany w europejskim prawie turystycznym postulowane przez europejską branżę turystyczną w trakcie rewizji dyrektywy z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Wsparcie w organach Unii Europejskiej postulatów europejskiej branży turystycznej o zmianę turystycznej dyrektywy 2015/2302 i innych aktów unijnego prawa turystycznego, w tym w szczególności o odrzucenie wniosków o ograniczenie lub likwidację zaliczek na poczet imprezy turystycznej oraz poparcie postulatu branży o objęcie obowiązkiem zwrotu przez wykonawcę usługi turystycznej organizatorom turystyki przedpłat za usługi niewykonane z powodu rezygnacji z imprezy podróżnego lub organizatora.

2. Aktywizacja turystyki krajowej, w szczególności turystyki dziecięcej i młodzieżowej oraz senioralnej.

Stosowanie narzędzi promocji i rozwoju turystyki krajowej, w tym poprzez społeczne programy wsparcia, zwłaszcza dzieci i młodzieży, seniorów oraz środowisk gorzej sytuowanych.

Jednym z narzędzi powinien być bon turystyczny.

3. Wprowadzenie programu aktywizacji turystyki przyjazdowej.

Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych obejmujących instytucje związane z promocją za granicą, a także  obsługą turystów zagranicznych.

Wsparcie branży przez Polską Organizację Turystyczną w wyniku:

 • sukcesywnego zwiększania środków kierowanych do POT i instytucji, których zadaniem jest pozyskiwanie turystów zagranicznych i propagowanie walorów turystycznych Polski;
 • zapewnienia większego wpływu branży na politykę promocji turystyki w kraju i za granicą, poprzez wzmocnienie komunikacji z administracją rządową;
 • zapewnienia szerszego dostępu i udziału branży w oficjalnych kampaniach reklamowych dotyczących turystyki.

4. Zmniejszenie obciążeń finansowych organizatorów turystyki.

Zweryfikowanie założeń systemu zabezpieczeń finansowych wymaganych od organizatorów turystyki pod kątem potrzeby utrzymywania wysokości obecnych obciążeń z uwzględnieniem w szczególności ryzyka niewypłacalności organizatorów.

Jednym z rozwiązań powinno być zamrożenie wpłat do Turystycznego Funduszu Pomocowego.

5. Walka z naruszeniami prawa w turystyce.

Wprowadzenie jako niezbędnych trzech narzędzi walki z nieprawidłowościami w turystyce:

 • rejestru wyłączonych spod ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych imprez okazjonalnych, niekomercyjnych, dla ograniczonego kręgu podróżnych.
 • zaliczenie walki z naruszeniami prawa w turystyce do kategorii zadań zleconych samorządowi wojewódzkiemu wraz z przekazaniem urzędom marszałkowskim odpowiedniej puli środków na ten cel.
 • upowszechnianie poprzez media i edukację szkolną przekonania w społeczeństwie, że nielegalna działalność jest nie tylko problemem turystyki, ale i ogólniejszym problemem godzącym w polską gospodarkę, na co, w państwie prawa, nie może być przyzwolenia.

6. Wspieranie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju turystyki.

Tworzenie przez państwo, zgodnie z zasadami inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, warunków do rozwoju turystyki szczególnie w regionach, których walory turystyczne nie mogą być wykorzystywane w stopniu zadowalającym zwłaszcza z powodu braku stosownej infrastruktury, bądź jej niewłaściwego stanu technicznego.

 • Wspieranie przez administrację rządową działań samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju turystyki.
 • Uwzględnienie w programach nauczania wiedzy z zakresu inteligentnego i zrównoważonego rozwoju turystyki.

7. Zmiany klimatu a turystyka.

Konsekwencje zmiany klimatu dla ruchu turystycznego są czynnikiem o znaczeniu strategicznym i powinny być uwzględnione w polskiej strategii rozwoju turystyki.

Przekazywane od wielu lat informacje o wpływie zmian klimatu na turystykę należą do kategorii prawd oczywistych.

Komisja Europejska w swoich prognozach dla turystyki związanych ze zmianami klimatu przewiduje „znaczne zmniejszenie atrakcyjności turystycznej Europy Południowej w najważniejszych miesiącach letnich, ale i jej zwiększenie w pozostałych porach roku. Europa Środkowa ma według prognoz zyskać na atrakcyjności wśród turystów w całym roku.”.

Przekonanie, że zmiany klimatu przyczynią się do podniesienia atrakcyjności krajów o chłodniejszym klimacie wyrażane jest również w toczących się od dawna dyskusjach.  

Przewiduje się, że zmiany klimatu spowodują trend do poszukiwania przez turystów miejsc wypoczynku w krajach bez ekstremalnych zjawisk jak nieznośne upały czy psujące wypoczynek pożary.

Do takich krajów należy Polska z racji położenia w strefie klimatu umiarkowanego. Dostrzegając we wspomnianym trendzie szansę na rozwój turystyki przyjazdowej i krajowej, władze kraju powinny podejmować oraz wspierać działania konieczne, aby Polska była krajem pierwszego wyboru dla turystów rezygnujących z wypoczynku na głębokim Południu, oraz aby branża turystyczna była właściwie przygotowana do obsługi zwiększonego ruchu turystycznego. 

8. Unowocześnianie branży turystycznej poprzez stosowanie ICT i AI w działalności turystycznej.

Dla technologicznego rozwoju przedsiębiorstw turystycznych niezbędne jest:

 • Uwzględnienie w programach nauczania i szkolenia kadr turystyki umiejętności wykorzystywania ICT – technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (teleinformatycznych) oraz AI – sztucznej inteligencji – w zakresie koniecznym do podążania biur podróży za aktualnymi standardami i trendami.
 • Wsparcie organizacyjne i finansowe przedsiębiorców turystycznych wdrażających rozwiązania i stosujących narzędzia ze sfery ICT i AI, w szczególności poprzez dotacje, pożyczki i szkolenia.

9. Dostęp do danych.

W Polsce nie ma systemowego i skoordynowanego dostępu do danych o ruchu turystycznym.

Dane są potrzebne zarówno rynkowi, w tym przedsiębiorcom do planowania działań gospodarczych, jak i decydentom, odpowiedzialnym za turystykę organom administracji rządowej i samorządowej.

W tym zakresie odbiegamy od standardów światowych, gdyż prawie na całym świecie taki dostęp do danych jest możliwy.

W związku z tym Polska Izba Turystyki postuluje stworzenie przez właściwe władze państwowe warunków umożliwiających dostęp do zanimizowanych i zagregowanych danych.

Jako propozycja do dyskusji:

w zakresie turystyki wyjazdowej –

 • Wprowadzenie dodatkowych kategorii informacyjnych w zgłoszeniach do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

W zakresie turystyki przyjazdowej –

 • Stworzenie narzędzi, które pomogą podejmować decyzje o kształcie i zasięgu działań promocji Polski za granicą w oparciu o dane. Tu przykładem może być chorwacki system eVisitor;
 • Narzędzia typu eVisitor mogą służyć też walce z szarą strefą, ponieważ wymuszą na usługodawcach przekazywanie informacji dotyczących turystyki przyjazdowej.

10. Przegląd proponowanych w poprzedniej kadencji rządowych projektów ustaw.

 • Najem krótkoterminowy
 • Zmiany w TFG: dostęp do umów, cyfryzacja prowadzenia umów, deklaracji, składek na TFG i TFP,
 • Zmiany w LOT-ach i ROT-ach, opłata turystyczna
 • Zmiany w ustawie „hotelarskiej”
 • Kary za naruszenia nazwy chronionej

Dodatkowo:

Analiza objęcia imprez jednodniowych przepisami ustawy o imprezach turystycznych (i…)

CHCESZ BYĆ ZRZESZONY WSRÓD PROFESJONALISTÓW?

DOŁĄCZ DO PIT!

count 1 1
858

ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

count 1 3
567

ZRZESZONYCH EKSPERTÓW

count 1 4
28k

CZŁONKÓW PIT

KALENDARZ

WYDARZEŃ